Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.33.2017

AR. 6740. 3. 33. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 14.09.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożonego w dniu  22.06.2017 r. (uzupełnionego w dniach 06.07.2017 r. i 25.07.2017 r., doprecyzowanego w dniu 13.09.2017 r.), wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej  Nr 1426B na odcinku Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działkach: jednostka ewidencyjna Gmina Czarna Białostocka:
- obręb 9 – Lacka Buda, działki nr geod.:
26/14, 26/11, 26/15; - obręb 1 – Brzozówka Koronna,  działki nr geod.: 13/2, 8/2,15, 39/1, 29/3, 29/2, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1, 36/1, 37/1, 38/1, 41/1, 42/1, 43/1, 50/1, 51/1, 7/2, 7/3, 28, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 27/2, 25/5, 25/7, 26/2, 1, 68/1, 67/1, 66/1, 65/2, 63/1, 64/2; - obręb 2 – Brzozówka Ziemiańska, działki nr geod.: 125, 126/2, 127/5, 127/4, 104, 113/2, 111/2, 115, 124/2, 128/1; - obręb 10 – Łapczyn, działki nr geod.: 151, 1/8, 165/2, 2/12, 2/14, 163/2, 2/16, 4/4, 5/2, 6/4, 7/4, 9/5, 164/2, 9/7, 162/2, 13/7, 25/14, 25/16, 29/6, 174/3, 1/9, 166/1, 2/17, 2/19, 177/1, 4/5, 8/10, 8/12, 168/2, 9/8, 13/8, 14/1, 17/11, 17/13, 38/4, 183/3, 55/1, 56/1, 59/4, 179/1, 59/6, 49/15, 52/15, 52/17, 53/2, 54/2, 53/3; - obręb 3 – Chmielnik, działki nr geod.: 267/1, 113/2, 267/4, 268/1, 1/19, 113/3, 166;

wraz z  ograniczeniem w korzystaniu z działek, w celu oczyszczenie rowów melioracyjnych i cieków :

jednostka ewidencyjna:  Gmina Czarna Białostocka:
- Obręb 9 – Lacka Buda, działki nr geod.:
26/13; - Obręb 1 – Brzozówka Koronna,  działki nr geod.: 13/1, 29/1, 30/2, 1; - Obręb 10 – Łapczyn, działki nr geod.: 151, 1/10, 17/14, 52/16, 183/4, 55/2, 53/1.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

budowę drogi powiatowej 1426B poprzez wykonanie jezdni, poboczy, chodników; budowę i przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi; budowę i przebudowę rowów drogowych i odwadniających; budowę zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami w ciągu rowów drogowych; budowę zatok autobusowych; budowę i przebudowę przepustów; budowę odcinków kanalizacji deszczowej; budowę wylotów kanalizacji deszczowej; przebudowę hydrantu; przebudowę sieci telekomunikacyjnych,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb 9 – Lacka Buda, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: - nr geod. 26/10 na działki nr 26/14; 26/13; - nr geod. 26/12 na działki nr 26/15; 26/16; obręb 1 – Brzozówka Koronna, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: - nr geod. 13 na działki nr 13/2, 13/1, - nr geod. 8 na działki nr 8/2, 8/1, - nr geod. 7 na działki nr 7/2, 7/3, 7/1,- nr geod. 20 na działki nr 20/2, 20/1, - nr geod. 21 na działki nr 21/2, 21/1, - nr geod. 22 na działki nr 22/2, 22/1, - nr geod. 23 na działki nr 23/2, 23/1, - nr geod. 27 na działki nr 27/2, 27/1, - nr geod. 25/3 na działki nr 25/5, 25/4, - nr geod. 25/2 na działki nr 25/7, 25/6, - nr geod. 26 na działki nr 26/2, 26/1, - nr geod. 64 na działki nr 64/2, 64/1, - nr geod. 63 na działki nr 63/1, 63/2, - nr geod. 65 na działki nr 65/2, 65/1, - nr geod. 66 na działki nr 66/1, 66/2, - nr geod. 67 na działki nr 67/1, 67/2, - nr geod. 68 na działki nr 68/1, 68/2, - nr geod. 51 na działki nr 51/1, 51/2, - nr geod. 50 na działki nr 50/1, 50/2, - nr geod. 43 na działki nr 43/1, 43/2, - nr geod. 42 na działki nr 42/1, 42/2, - nr geod. 41 na działki nr 41/1, 41/2, - nr geod. 38 na działki nr 38/1, 38/2, - nr geod. 37 na działki nr 37/1, 37/2, - nr geod. 36 na działki nr 36/1, 36/2, - nr geod. 35 na działki nr 35/1, 35/2, - nr geod. 34 na działki nr 34/1, 34/1, - nr geod. 33 na działki nr 33/1, 33/2, - nr geod. 32 na działki nr 32/1, 32/2, - nr geod. 31 na działki nr 31/1, 31/2, - nr geod. 30 na działki nr 30/1, 30/2, - nr geod. 29 na działki nr 29/3, 29/2, 29/1, - nr geod. 39 na działki nr 39/1, 39/2; obręb 2 – Brzozówka Ziemiańska, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: - nr geod. 126 na działki nr 126/2, 126/1, - nr geod. 113 na działki nr 113/2, 113/1, - nr geod. 111 na działki nr 111/2, 111/1, - nr geod. 124 na działki nr 124/2, 124/1, - nr geod. 128 na działki nr 128/1, 128/2, - nr geod. 127/1 na działki nr 127/4, 127/5, 127/3; obręb 10 – Łapczyn, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: - nr geod. 1/5 na działki nr 1/8, 1/7, - nr geod. 165 na działki nr 165/2, 165/1, - nr geod. 2/5 na działki nr 2/12, 2/11, - nr geod. 2/10 na działki nr 2/14, 2/13, - nr geod. 163 na działki nr 163/2, 163/1, - nr geod. 2/3 na działki nr 2/16, 2/15, - nr geod. 4/1 na działki nr 4/4, 4/3, - nr geod. 5 na działki nr 5/2, 5/1, - nr geod. 6/2 na działki nr 6/4, 6/3, - nr geod. 7/2 na działki nr 7/4, 7/3, - nr geod. 9/2 na działki nr 9/5, 9/4, - nr geod. 164 na działki nr 164/2, 164/1, - nr geod. 9/1 na działki nr 9/7, 9/6, - nr geod.13/3 na działki nr 13/7, 13/6, - nr geod. 25/6 na działki nr 25/14, 25/13, - nr geod. 25/5 na działki nr 25/16, 25/15, - nr geod. 29/3 na działki nr 29/6, 29/5, - nr geod. 174/1 na działki nr 174/3, 174/2, - nr geod. 49/12 na działki nr 49/15, 49/14, - nr geod. 52/3 na działki nr 52/15, 52/14, - nr geod. 52/4 na działki nr 52/17, 52/16 - nr geod. 53 na działki nr 53/2, 53/3, 53/1, - nr geod. 54 na działki nr 54/2, 54/1, - nr geod. 59/2 na działki nr 59/6, 59/7, - nr geod. 179 na działki nr 179/1, 179/2, - nr geod. 59/1 na działki nr 59/4, 59/5, - nr geod. 56 na działki nr 56/1, 56/2, - nr geod. 55 na działki nr 55/1, 55/2, - nr geod. 183/2 na działki nr 183/3, 183/4, - nr geod. 38/1 na działki nr 38/4, 38/3, - nr geod. 17/9 na działki nr 17/13, 17/14, - nr geod. 17/5 na działki nr 17/11, 17/12, - nr geod. 14 na działki nr 14/1, 14/2, - nr geod. 13/2 na działki nr 13/8, 13/9, - nr geod. 9/3 na działki nr 9/8, 9/9, - nr geod. 168/1 na działki nr 168/2, 168/3, - nr geod. 8/9 na działki nr 8/12, 8/13, - nr geod. 8/6 na działki nr 8/10, 8/11, - nr geod. 4/2 na działki nr 4/5, 4/6, - nr geod. 2/9 na działki nr 2/19, 2/20, - nr geod. 2/7 na działki nr 2/17, 2/18, - nr geod. 166 na działki nr 166/1, 166/2, - nr geod. 1/6 na działki nr 1/9, 1/10; obręb 3 – Chmielnik, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: - nr geod. 267/2 na działki nr 267/4, 267/3

- nr geod. 1/3 na działki nr 1/19, 1/18.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy:

obręb 9 – Lacka Buda, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: 26/14, 26/15,

obręb 1 – Brzozówka Koronna, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: 13/2, 8/2, 7/2, 7/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 27/2, 25/5, 25/7, 26/2, 64/2, 63/1, 65/2, 66/1, 67/1, 68/1, 51/1, 50/1, 43/1, 42/1, 41/1, 38/1, 37/1, 36/1, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1, 30/1, 29/3, 29/2, 39/1,

obręb 2 – Brzozówka Ziemiańska, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: 126/2, 113/2, 111/2, 124/2, 128/1, 127/4, 127/5,

obręb 10 – Łapczyn, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: 1/8, 165/2, 2/12, 2/14, 163/2, 2/16, 4/4, 5/2, 6/4, 7/4, 9/5, 164/2, 9/7, 13/7, 25/14, 25/16, 29/6, 174/3, 49/15, 52/15, 52/17, 53/2, 53/3, 54/2, 59/6, 179/1, 59/4, 56/1, 55/1, 183/3, 38/4, 17/13, 17/11, 14/1, 13/8, 9/8, 168/2, 8/12, 8/10, 4/5, 2/19, 2/17, 166/1, 1/9,

obręb 3 – Chmielnik, j. ewid. gm. Czarna Białostocka: 267/4, 1/19.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2017-09-20

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-09-20

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-09-20