Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.15.2017

6740. 3. 15. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 27.06.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożonego w dniu 08.03.2017 r., doprecyzowanego w dniu 10.05.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej ze zjazdami, z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr  geodezyjnych:183,1594/19, 1594/3, 1594/21, 1594/23, 156/2, 154/14, 154/12, 151/2, 153/4, 220/8, 1594/17, 1594/16, 1594/2, 1587, 229/21, 1594/15 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna miasto Czarna Białostocka.

 

Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów,
  2. budowę miejsc postojowych,
  3. budowę zatok autobusowych,
  4. przebudowę sieci energetycznej oświetleniowej,
  5. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  6. wycinkę drzew i krzewów,

 

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 44 Czarna Białostocka jedn. ewidencyjna m. Czarna Białostocka:

- nr geod. 151 na działki nr 151/1 i 151/2

- nr geod. 153/2 na działki nr 153/3  i 153/4

- nr geod. 154/6 na działki nr 154/13 i 154/14

- nr geod. 154/10 na działki nr 154/11 i 154/12

- nr geod. 156 na działki nr 156/1 i 156/2

- nr geod. 220/5 na działki nr 220/7 i 220/8

- nr geod. 229/13 na działki nr 229/20 i 229/21

- nr geod. 1594/5 na działki nr 1594/18, 1594/19, 1594/20, 1594/21, 1594/22, 1594/23, 1594/24

- nr geod. 1594/14 na działki nr 1594/15, 1594/16, 1594/17.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy drogi powiatowej nr 2301B ul. Kościelna:

nr geod. 1594/19, 1594/21, 1593/23, 156/2, 154/14, 154/12, 151/2, 153/4, 220/8, 1594/17, 1594/16, 229/21 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna miasto Czarna Białostocka.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: E. Karina Kurzewska Dyrektor Wydziału Architektury

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-07-04

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-07-04