OBWIESZCZENIE

AR. 6740. 3. 29. 2017

 O B W I E S Z C Z E N I E

                 Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 07.08.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożonego w dniu 31.05.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1420B – ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów, rozbudowy przepustu wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na o nr  geodezyjnych: 229/10, 229/30, 1581/8, 229/23, 1583/5, 1583/12, 239/10, 239/17, 239/19 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna miasto Czarna Białostocka.

Zakres robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:

  1. budowę ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów,
  2. rozbudowę istniejącego przepustu w km 0+202,80,
  3. budowę prefabrykowanej studni rewizyjnej z wylotami bocznymi i prefabrykowanymi osadnikami na

   wylotach,

  1. wycinkę drzew i krzewów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 44 Czarna Białostocka jedn. ewidencyjna m. Czarna Białostocka:

- nr geod. 229/19 na działki nr 229/22 i 229/23

- nr geod. 1583/7 na działki nr 1583/11  i 1583/12

- nr geod. 239/15 na działki nr 239/19 i 239/18

- nr geod. 239/11 na działki nr 239/17 i 239/16.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogowy drogi powiatowej nr 1420B ul. Świerkowa:

nr geod. 229/30, 1581/8, 229/23, 1583/5, 1583/12, 239/17, 239/19 obręb 44 Czarna Białostocka, jednostka ewidencyjna miasto Czarna Białostocka.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

z up. Starosty E. Anna Misiuk Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2017-08-10

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-09-18

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-08-10