OGŁOSZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w związku z art. 5 sporządzony został spis inwentaryzacyjny mienia państwowego obejmujący nieruchomość opisaną w załączonej karcie inwentaryzacyjnej gminy Czarna Białostocka.

Kartę inwentaryzacyjną nieruchomości udostępnia się do publicznego wglądu wszystkim zainteresowanym osobom w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, pokój nr 2 w godz. 7.30-15.30

Zastrzeżenia lub wnioski należy składać do tut. Urzędu w terminie 30 dni licząc od daty ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-14