OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Czarnej Białostockiej  ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3 udziałów w działce oznaczonej nr 1142/5 o pow. 209 m2, położonej w Czarnej Białostockiej przy ul. Wiosennej z przeznaczeniem pod budowę garażu murowanego o pow. 21 m2.


Cena wywoławcza udziału (1/9 część działki) wynosi 1.500 zł brutto.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktu notarialnego.

Nieruchomość wystawiona do sprzedaży w mpzp rejonu ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15.04.2008 r. położona jest w kompleksie zabudowy garażowej.

W/w nieruchomość ma założoną księgę wieczystą nr KW 113006.

Wadium w wysokości 150,00 zł. należy wpłacić w kasie tut. Urzędu bądź na konto tut. Urzędu PKO BP S.A. w Czarnej Białostockiej 39 1020 1332 0000 1602 0037 4298 do dnia 20 sierpnia 2009 r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy jeżeli oferent, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy. Kontakt tel. 713-13-63,  www.czarnabialostocka.pl, www.bip.czarnabialostocka.pl e-mail: um@czarnabialostocka.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2009 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2.

Burmistrz Czarnej Białostockiej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zarzecka

Wprowadzający: Katarzyna Zarzecka

Data modyfikacji: 2009-07-22

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-22