GP.6733.2.2021 Obwieszczenie o zebranych postanowieniach

GP.6733.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

                   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

zawiadamiam,

że w toczącym się na wniosek Pana Piotra Wysockiego postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: rozbudowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 121 i 123/1, położonych w obrębie geodezyjnym Złota Wieś, gm. Czarna Białostocka, zebrano wszystkie niezbędne materiały przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

            W związku z powyższym, strony postępowania oraz zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia, w terminie od dnia 15.06.2021 r. do dnia 06.07.2021 r.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii związanej z pandemią COVID-19, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów, dlatego kontakt z urzędem odbywa się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). Wszelkich informacji w sprawie możliwości wglądu w akta sprawy udziela p. Beata Abramowicz z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14 A, pod numerem tel. 85 713 13 47; adres mailowy: um@czarnabialostocka.pl.

            Po wyżej wymienionym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Abramowicz

Data wytworzenia: 2021-06-15

Wprowadzający: Beata Abramowicz

Modyfikujący: Beata Abramowicz

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Beata Abramowicz

Data publikacji: 2021-06-15