Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

I. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

  1. udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (bip.czarnabialostocka.pl);
  2. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1(np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej);
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zobowiązany jest do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  2. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  3. poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, które Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej posiada w swoich zasobach, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych.

  1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

-      informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (bip.czarnabialostocka.pl), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

-      wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).
  2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  3. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności

Burmistrz Czarnej Białostockiej nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków o których mowa w pkt II oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

V. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.

Burmistrz Czarnej Białostockiej może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

W takim przypadku Burmistrz Czarnej Białostockiej przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

-         koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,

-         koszty elektronicznych nośników informacji,

-         koszty pracy dodatkowej (np.: związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania),

-         koszty przekazania informacji publicznej.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania ustala się z uwzględnieniem aktualnych parametrów (stawek) wyznaczających należności za - odpowiednio - wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu udostępnienia informacji publicznej.

W przypadku, gdy warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej na wniosek nie zostaną określone Burmistrz Czarnej Białostockiej przekazuje informację w celu ponownego wykorzystania bez ograniczeń warunkami.

VI. Odmowa ponownego wykorzystania informacji.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:

-         gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych),

-         gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Burmistrz Czarnej Białostockiej może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

VII. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Czarnej Białostockiej w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), z tym że:

a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

b) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej uzyskał dany utwór.

c) do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z tym że:

-         przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

-         skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Kucharewicz

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2016-01-01

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-01-01