Wystąpienie pokontrolne - Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji przez jst zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw o: zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, swobodzie działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-08-13

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-08-20

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-08-20