Uchwała Nr II/10/02

Uchwała Nr II/10/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 piet 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 ,poz. 984 z 2002 r.) i art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683 z 2002 r) uchwala się, co następuje.

§1

1.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych w 2003 r.:

1) środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) środki transportowe będące we władaniu jednostek straży pożarnej, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2.   Zwolnienia, o których mowa w ust.  1, nie obejmują środków transportowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-04-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-04-03