Uchwała Nr II/11/02

Uchwała Nr II/11/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji: o nieruchomościach i obiektach, w sprawie podatku rolnego, o lasach oraz deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny

 


Na podstawie art. 18 ust 2 piet 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. oraz Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) w związku z art. 6 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9 poz. 84 , Nr 200 poz. 1683 z 2002 r.) oraz art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. oraz Nr 1 poz. 3 z 1994 r., Nr 91 poz. 409 z 1996 r , Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 z 1997 r., Nr 108 poz. 681 z 1998 r., Nr 81 poz. 875 z 2001 r , Nr 200 poz. 1680 z 2002 r.) i art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wprowadzić formularze informacji o nieruchomościach i obiektach, o lasach oraz formularze deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny obowiązujące na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka zgodnie z załącznikami do uchwały j.n.:

1) Załącznik nr 1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych;

2) Załącznik nr 2- deklaracja na podatek od nieruchomości;

3) Załącznik nr 3 - informacja w sprawie podatku rolnego;

4) Załącznik nr 4 - deklaracja na podatek rolny;

5) Załącznik nr 5 - informacja o lasach;

6) Załącznik nr 6 - deklaracja na podatek leśny .

§ 2

Traci moc uchwała Nr V/27/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku rolnego i deklaracji w sprawie podatku leśnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

icon zał nr 1 (152.33 kB 2009-04-02 07:47:09)

icon zal nr 2  (1.02 MB 2009-04-03 08:31:42)

icon zal nr 3  (420.18 kB 2009-04-03 08:39:49)

icon zal nr 4 (1.09 MB 2009-04-03 08:40:15)

icon zal nr 5 (330.99 kB 2009-04-06 15:27:42)

icon zal nr 6 (873.55 kB 2009-04-02 07:47:39)

Uchwały IV kadencja

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-04-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-04-03