Uchwała Nr II/12/02

Uchwała Nr II/12/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej


 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. oraz Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) i art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. oraz Nr 1 poz. 3 z 1994 r , Nr 91 poz. 409 z 1996r. 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 z 1997 r, Nr 108 poz. 681 z 1998 r., Nr 8l poz. 875 z 2001r.Nr 200 poz. 1680 z 2002 r.) uchwala się, co następuje :  

 

§1

Postanawia się zwolnić od podatku rolnego użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej w wymiarze nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego,  lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych gruntów. Za grunty, na których zaprzestano produkcji, uważa się grunty orne, na których nie będzie dokonywany siew i zbiór zbóż lub innych roślin oraz wypas zwierząt inwentarskich a na użytkach zielonych zbiór traw i siana na cele paszowe lub wypas zwierząt inwentarskich.

§2

1. Zwolnienia, o których mowa przyznaje, w drodze decyzji na wniosek podatnika,
Burmistrz Czarnej Białostockiej

2. Kontroli zgodności treści wniosków, o których mowa ust. 1 niniejszego paragrafu ze stanem faktycznym dokonywać będzie komisja powołana przez Burmistrza. 

§3

Podatnik jest zobowiązany do :

1) mechanicznego lub chemicznego zwalczania chwastów na wyłączonych z produkcji gruntach ornych i użytkach zielonych przed zakwitnięciem chwastów w każdym roku albo do utrzymania gruntów w czarnym ugorze,

2) zawiadomienia Burmistrza Czarnej Białostockiej w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§4

Traci moc uchwała Nr XVII/103/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

§5

W przypadku stwierdzenia rolniczego użytkowania gruntów, które zostały zwolnione z podatku rolnego lub me wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt 1  niniejszej uchwały grunt zostanie ustalony i naliczony podatek rolny w wysokości należnej począwszy od dnia zwolnienia

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§7

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02