Uchwała Nr II/13/02

Uchwała Nr II/13/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad wymiaru i poboru oraz terminów płatności w 2003 r.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 200Ir. oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit.a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r. ) uchwala się, co następuje :

§1

Postanawia się pobór opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wg. stawek dziennych :

 

Lp.

Forma sprzedaży

Płody rolne i pieczywo

Artykuły inne

1.

z wozu konnego, ciągnika oraz przyczepy ciągnikowej

8,00 zł

15,00 zł

2.

z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej

9,00 zł

21,00 zł

3.

ze stołu

8,00 zł

15,00 zł

4.

ze straganu

9,00 zł

17,00 zł

5.

z namiotu

10,00 zł

19,00 zł

6.

z ręki, kosza, skrzynki i z ziemi

2,00 zł

8,00 zł

§2

1. Postanawia się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasent opłaty targowej jest Miejski Klub Sportowy „Skra" w Czarnej Białostockiej - zarządca targowicy miejskiej przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego Czarnej Białostockiej.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 60% kwot opłat targowych pobranych i wpłaconych do kasy do 10-go następnego miesiąca w którym dokonano pobrania opłaty.

4. Inkasenta zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za inkaso do utrzymania czystości na targowicy. Zakres prac zostanie określony w umowie o inkasie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02