Uchwała Nr II/14/02

Uchwała Nr II/14/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) oraz art. 18 i 19 ust.l lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Ustala się opłatę administracyjną w następującej wysokości:

1)   70,-zł. za sporządzenie testamentu allograficznego w Urzędzie Miejskim,

2) 110,-zł. za sporządzenie testamentu allograficznego poza siedzibą Urzędu Miejskiego,

3)    10,-zł. za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Opłata administracyjna płatna jest gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przed wykonaniem czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02