Uchwała Nr II/15/02

UCHWAŁA Nr II/15/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) w związku z art. 12 ust. 1,2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231; Nr 167, poz. 1372 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

a) poza miejscem sprzedaży - 30 punktów;

b) w miejscu sprzedaży - 10 punktów.

§2

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1)   punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w
odległości mniejszej niż 50 m od takich obiektów jak:

a) szkoły oraz inne placówki oświatowo - wychowawcze i opiekuńcze;

b) obiekty kultu religijnego (kościoły , cmentarze);

c) obiekty komunikacji krajowej (PKS, PKP).

2)   odległość wymienioną w pkt 1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla
pieszych od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
do drzwi obiektu chronionego.

§3

Wprowadza się zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w dniach nauki szkolnej od godz.700 do godz.1500, na zewnątrz lokali gastronomicznych w tzw. "ogródkach"
przy ciągach pieszych następujących ulic:

1) w Czarnej Białostockiej:

a) na całej długości ulic: Torowej, H. Sienkiewicza, B. Prusa, Traugutta

i Żeromskiego;

b) ul. Szkolnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Traugutta do skrzyżowania z ulicą Marszałka Piłsudskiego;

c)  ul. Marszałka Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza; 

 2) w Czarnej Wsi Kościelnej - na całej długości ulicy Szkolnej.

§ 4

Wyłącza się obszar zalewu wodnego w Czarnej Białostockiej, łącznie ze 100 - metrowym pasem liczonym od linii brzegowej, spod działalności związanej ze sprzedażą i podawaniem napój ów alkoholowych (za wyjątkiem piwa).

§ 5

Traci moc uchwała Nr XL/256/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad i warunków usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02