Uchwała Nr II/16/02

Uchwała Nr II/16/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej do zmian w Statucie Gminy,


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 w związku z art. 21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) uchwala się , co następuje:

§1

1. Powołuje się komisję doraźną w składzie:

1) Radna Pani Stanisława Jeromin

2) Radny Pan Jarosław Kochanowski

3) Radna Pani Dorota Gembala

4) Radny Pan Andrzej Tracewicz

5) Radny Pan Adam Kamiński

6) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Szczepan Latała

7) Sekretarz Gminy Pani Emilia Iwona Ścibek

8) Inspektor d/s obsługi rady Pani Danuta Makarewicz

 

2. Zadaniem komisji jest dokonanie analizy i przygotowanie ewentualnych zmian w Statucie Gminy.

3. Komisja do dnia 31 stycznia 2003 roku przedstawi Burmistrzowi Czarnej Białostockiej opinię w sprawie dokonanej analizy i propozycji zmian w Statucie Gminy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02