Uchwała Nr II/17/02

Uchwała Nr II/17/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Czarna Białostocka do jej reprezentowania w Związku Gmin -,,Czyste Środowisko".


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Powołuje się przedstawicieli Gminy Czarna Białostocka do jej reprezentowania w Związku Gmin - „Czyste Środowisko" w osobach:

1) Burmistrz Czarnej Białostockiej - Tadeusz Matejko

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej - Piotr Szczepan Latała

3) Radny Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej - Jacek Sakowicz

4) Pracownik Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej - Barbara Piechowska

§2

Traci moc § 2 uchwały Nr XXXIII/212/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia wraz z innymi gminami Związku Gmin - „ Czyste Środowisko " i przyjęcia Statutu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02