Uchwała Nr II/18/02

Uchwała Nr II/18/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie urnowy przyrzeczonej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków w zamian za zwolnienie z długu.


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. oraz nr 23 poz. 220 z 2002r., nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 poz. 543 z 2000r., Dz.U. nr 6 poz. 70, Dz.U. nr 129 poz. 1447 z 2001 r., Dz.U. nr 154 poz. 1800, Dz.U. nr 25 poz. 253 z 2002r., Dz.U. nr 74 poz. 676, Dz.U. nr 113 poz. 984, Dz.U. nr 126 poz. 1070) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się odmówić udzielenia zgody na zawarcie umowy przyrzeczonej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 35,7991 ha, położonej w obrębie gruntów miasta Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1578/5, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2091 r., zabudowanej budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 15.676,6 m2, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydział IX Ksiąg Wieczystych Kw nr 120740, w której dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, zaś użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków jest Gmina Czarna Białostocka w zamian za zwolnienie z długu w drodze bezprzetargowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02