Uchwała Nr II/6/02

Uchwała Nr II/6/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984 z 2002 r.) i art. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje :

§1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy w 2003 r.

1)  od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,43 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

2)  od budynków łub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,54 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7, 50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

4)  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3.00 zł za m2 powierzchni użytkowej:

5)  od pozostałych budynków lub ich części - 2,96 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

6)  od budowli - 2% ich wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. ł pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.;

7)  od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania, w ewidencji gruntów i budynków - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,10 zł za 1 ha powierzchni;

c) pozostałych - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr  Latała

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-26