Uchwała Nr II/7/02

Uchwała Nr II/7/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 42, poz. 1591 z 2001 r. oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz, 984 z 2002 r.) i art, 7 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w roku 2003

1)  budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o iłe nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2)  budynki i grunty zajęte przez gminne jednostki kultury i kultury fizycznej,

3)  budynki i grunty zajęte przez ochotnicze straże pożarne

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Piotr  Latała


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-26