Uchwała Nr II/8/02

Uchwała Nr II/8/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r,

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, ustalenia zasad poboru oraz terminów płatności tego podatku w 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art 14 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 , Nr 200, poz.. 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

Określa się roczną stawkę podatku od posiadania psów w roku 2003

1)  posiadaczom psów zamieszkałym w domach jednorodzinnych w wysokości 28 zł od każdego psa;

2)  posiadaczom psów zamieszkałym w budownictwie wielorodzinnym w wysokości 45 zł od każdego psa

§2

1.  Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

2.  W przypadku powstania łub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-26