Uchwała Nr II/9/02

Uchwała Nr II/9/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

1.    Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w 2003 r.:

1)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton - 400 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton - 500 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 700 zł.

2)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)  dwie osie - od 12 ton do poniżej 14 ton - 800 zł,

b) dwie osie - od 14 ton do poniżej 18 ton - 1.084 zł,

c)  trzy osie - od 15 ton do poniżej 26 ton - 1.365 zł,

d)    cztery osie i więcej - od 23 ton do poniżej 32 ton - 2.124 zł.

3)   od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton - 1.200 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton - 1.300 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.400 zł.

4)   od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie -1.678 zł,

b) powyżej 36 ton - 2.207 zł;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 400 zł

6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 12 ton do poniżej 28 ton - 486 zł

b) b)od 28 ton do poniżej 33 ton - 736 zł

c) od 33 ton do poniżej 38'ton -1.118 zł

d) od 38 ton i powyżej 38 ton - 1.472 zł

7)   od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 900 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400 zł

2.   Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i w latach późniejszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

- lit a)-350 zł

- lit b)-450 zł

- lit c)-650 zł

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 :

- lit a)-1.150 zł

- lit b)-1.250 zł

- lit c)-1.350 zł

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 5 - 350 zł

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 :

- lit a) - 850 zł

- lit b)-1.350 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

icon Uchwała NR 606/03 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (268.98 kB 2009-04-03 07:49:45)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-04-01

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-04-01