Uchwała Nr III/19/02

Uchwała Nr III/19/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2003.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 z 2002 r.) oraz art. 48 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.. 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315) uchwala się, co następuje:

§1

1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości zł 1.000.000,- (słownie zł jeden milion złotych) na spłatę wymagalnych zobowiązań wobec Instalu Białystok.

2) Wybór kredytodawcy nastąpi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§2

1) Planowany kredyt długoterminowy zostanie ujęty w budżecie na rok 2003.

2) Źródłem pokrycia spłat kredytu będą dochody własne gminy w latach 2004 - 2014.

§3

Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do podpisania umowy kredytowej oraz podpisu weksla in blanco celem zabezpieczenia umowy kredytowej.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02