Uchwała Nr III/20/02

Uchwała Nr III/20/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2002.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 z 2002 r.) oraz art. 48 ust. 1, 52, 109, 110, 112 ust.2 115, 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315) uchwala się, co następuje :

§1

Postanawia się zwiększyć plan dochodów o kwotę zł 322.625,- w tym:

1)  Dział 700 rozdział 70005 § 075 o kwotę zł. 86.000,-

-    Zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

2)  Dział 700 rozdział 70005 § 084 o kwotę zł 94.000,-

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych

3)  Dział 750 rozdział 75095 § 048 o kwotę zł 29.885,-

Zwiększenie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

4)  Dział 751 rozdział 75109 § 201 o kwotę zł 10.675,-

Zwiększenie dotacji na wybory rad gmin

5)  Dział 758 rozdział 75801 § 292 o kwotę zł 64.542,- z tego :

- kwota zł 60.000,- przeznaczona na prace remontowe przeprowadzone w szkołach

- kwota zł 4.542,- przeznaczona na douczanie indywidualne uczniów

6)  Dział 758 rozdział 75805 § 292 o kwotę zł 16.432,-

Subwencja rekompensująca utracone dochody tytułu utraconych ulg i zwolnień

7)  Dział 801 rozdział 80101 § 203 o kwotę zł 4.121,-

Środki na wdrażanie III etapu systemu wynagrodzeń

8)  Dział 801 rozdział 80110 § 203 o kwotę zł 7.802,-

Środki na wdrażanie III etapu systemu wynagrodzeń

9)  Dział 801 rozdział 80195 § 203 o kwotę zł 5.755,-

-    Dotacja na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

10)   Dział 801 rozdział 80195 § 203 o kwotę zł 300,-

-    Zwiększenie dotacji na pracę komisji kwalifikacyjnej związane z awansem nauczycieli

11)   Dział 853 rozdział 85315 § 203 o kwotę zł 1.969,-

-    Zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe

12)   Dział 854 rozdział 85401 § 203 o kwotę zł 1.037,-

Środki na wdrażanie III etapu systemu wynagrodzeń

13)   Dział 854 rozdział 85495 § 203 o kwotę zł 107,-

~    Dotacja na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

§2

Postanawia się zmniejszyć plan dochodów o kwotę zł 74.980,-1)  Dział 700 rozdział 70005 § 047 o kwotę zł 70.000,-

- Zmniejszenie dochodów za użytkowanie i wieczyste użytkowanie

7) Dział 853 rozdział 85395 § 203 w wysokości zł 1.980,-

Zwrot dotacji otrzymanej na wyprawki szkolne "1 Dział 900 rozdział 90015 § 201 w wysokości zł 3.000,-_ Zmniejszenie dotacji na zakup energii elektrycznej

§3

Postanawia się zwiększyć plan wydatków o kwotę zł 252.625,- w tym:

1)  Dział 750 rozdział 75023 o kwotę zł 75.649,00 w tym:

§4010 - 40.200,00

§4260 - 16.432,00

§4300 - 9.117,00

§ 6060 - 9.900,00

- Zwiększenie wydatków bieżących gminy

2) Dział 851 rozdział 85154 o kwotę zł 29.885,-

§4110- 400,00

§4210- 9.485,00

§4260 - 10.000,00

§4300- 10.000,00

- Zwiększenie wydatków bieżących

3) Dział 751 rozdział 75109 o kwotę zł 10.675,- w tym :

§3030 - 9.659,00

§4300 - 848,00

§4410 - 168,00

- Zwiększenie wydatków na wybory

4) a) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę zł 4.121,-

§4010 - 3.249,-

§4110 - 581,-

§ 4120 - 80,-

§4440 - 211,-

- zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom

4) b) Dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę zł 4.542,-

- dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych ze zwiększeniem liczby
uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego

4) c) Dział 801 rozdział 80101 § 6060 o kwotę zł 60.000,-

- dofinansowanie prac remontowych mających na celu usunięciu zagrożeń dla zdrowia i
bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli

5) Dział 801 rozdział 80110 o kwotę zł 7.802,-

§4010-6.151,-

§4110- 1.100,-

§4120- 151,-

§ 4440 - 400,-

- zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom

6) Dział 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę zł.5.755,-

zwiększenie odpisu na ZFSŚ byłych nauczycieli szkół

7) Dział 801 rozdział 80195 § 3030 o kwotę zł 300,-

zwiększenie wydatków na pracę komisji kwalifikacyjnej

8) Dział 853 rozdział 85314 o kwotę zł 50.783,- w tym:

§3110-50.633,-

§4300 - 150,-

9) Dział 853 rozdział 85315 § 3110 o kwotę zł 1.969,-

zwiększenie wydatków dodatków mieszkaniowych

10)  Dział 854 rozdział 85401 o kwotę zł 1.037,- w tym:

§4010-818,-

§4110-146,-

§4120-  20,-

§4440-   53,

-zwiększenie wynagrodzeń nauczycielom

11)   Dział 854 rozdział 85495 § 4440 o kwotę zł 107,-

zwiększenie odpisu na ZFSŚ byłych nauczycieli

§4

Postanawia się zmniejszyć plan wydatków na kwotę zł 4.980,-

1)  Dział 853 rozdział 85395 § 3110 o kwotę zł 1.980,-

-   zmniejszenie wydatków na wyprawki szkolne

2) Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę zł 3.000,-

-   zmniejszenie wydatków na energię elektryczną

§5

Postanawia się dokonać się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§6

 

1.  Budżet po dokonanych zmianach określa:

1) Plan dochodów ogółem zł 15.533.479,-

2) Plan wydatków ogółem zł 15.113.341 ,-

3) Dochody budżetowe w kwocie zł 995.830,- przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Źródło pokrycia deficytu gminy w wysokości zł 575.692,- stanowią:

1. Wolne środki z lat ubiegłych - zł 185.692,-

2. Planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2002 roku - zł 390.000,-

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02