Uchwała Nr III/21/02

Uchwała Nr III/21/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r. ) uchwala się, co następuje:

§1

1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Czarna Białostocka wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w terminie od dnia 13 stycznia 2003 r. do dnia 14 lutego 2003 r.

2. Wyborów sołtysów i członków rad sołeckich dokonują zebrania wiejskie.

§2

1.    Ustala się następujący tryb zwołania zebrań, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz
ich przeprowadzania:

1) zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką i Burmistrzem Czarnej Białostockiej,

2) o zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty, na 7 dni przed ustaloną datą zebrania,

3) zebraniu przewodniczy osoba wybrana przez jego uczestników,

4) porządek obrad obejmuje w szczególności:

a) wybór przewodniczącego obrad,

b) złożenie sprawozdania z działalności rady sołeckiej w bieżącej kadencji,

c) informację o aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej w gminie,

d) wybór Komisji Skrutacyjnej,

e) wybór sołtysa,

f) wybór rady sołeckiej,

g) wolne wnioski.

2.   Dla skuteczności zebrania, wymaga się udziału w nim co najmniej 50 % stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§3

1. Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym oddzielnie wybierają sołtysa i oddzielnie od 3 do 5 członków rady sołeckiej.

2. Tajne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki Komisja Skrutacyjna.

§4

Zebranie zwołane w drugim terminie uprawnia do podejmowania decyzji wyborczych bez względu na liczbę jego uczestników.

 

§5

Zobowiązuje się:

1.   Burmistrza Czarnej Białostockiej do:

1)    udzielenia samorządom mieszkańców wsi wszechstronnej pomocy w
zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyborów sołtysów oraz członków rad
sołeckich,

2)   opracowania i przedłożenia Radzie, po konsultacjach z sołtysami i
radami sołeckimi projektów statutów poszczególnych sołectw;

2.   Radnych Rady Miejskiej do aktywnego uczestnictwa w pracach związanych z
przygotowaniem kampanii wyborczej sołtysów oraz członków rad sołeckich, a
także do udziału w zebraniach wyborczych, w liczbie do 2 radnych na każdym
zebraniu.

§6

Traci moc uchwała Nr IV/21/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02