Uchwała Nr III/22/02

Uchwała Nr III/22/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zryczałtowanej diety Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w 2003 r.


Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 z 2002 r.) w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 19, poz. 239 z 2000 r. ze zm.) i § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się na rok 2003 zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 38,7 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

§2

Zryczałtowana dieta płatna będzie co miesiąc, w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowników Urzędu.

§3

Tracą moc uchwały: Nr 111/10/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady w Czarnej Białostockiej, Nr VH/39/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 111/10/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 listopada 1998 r. dotyczącej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady w Czarnej Białostockiej, Nr XX/125/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/10/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 listopada 1998 r. dotyczącej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady w Czarnej Białostockiej, Nr XXX/186/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 111/10/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 listopada 1998 r. dotyczącej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, Nr XLI/266/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 111/10/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 listopada 1998 r. dotyczącej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Nr XLV/281/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady w Czarnej Białostockiej. 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02