Uchwała Nr III/23/02

Uchwała Nr III/23/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w 2003 r.


Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 z 2002 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, Nr 14, poz. 138 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się radnemu za udział w pracach Rady i j ej organów dietę w wysokości 15 % kwoty zryczałtowanej diety przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Wypłata diet będzie następować w miesiącu, w którym odbyły się posiedzenia komisji Rady i sesje Rady Miejskiej.

§2

1. Polecenie wyjazdu służbowego radnemu Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Rady, wydaje Przewodniczący Rady.

2. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej polecenie wyjazdu służbowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Rady, wydaje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje radnemu na podstawie poświadczonego polecenia wyjazdu i przedłożonego biletu PKP i PKS.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale mają zastosowanie przepisy wymienionego w podstawie prawnej Rozporządzenia.

§3

Traci moc uchwała Nr III/l 1/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 listopada 1998r. w sprawie ustalenia diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych oraz uchwała Nr XXXHI/213/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/l 1/98 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 1998 r. dotyczącej ustalenia diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02