Uchwała Nr III/24/02

Uchwała Nr III/24/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003r.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 z 2002r.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683 z 2002r. ) art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 94, poz.431 z 1993r. Nr 1, poz.3 z 1994r. Nr 91, poz. 409 z 1996r. Nr 43, poz.272 z 1997r. i Nr 137, poz. 926 z 1998 r. Nr 108, poz.681 z 2001 r. Nr 81, poz.875 z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 z 2002r. ) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r. ) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia zarządzić pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie miasta i gminy w drodze inkasa w 2003r.

§2

Inkasentami na terenie gminy są osoby fizyczne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wynagrodzenie inkasentów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc uchwała Nr XXX/185/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§5

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2002r.

1. Irena Prokop - Inkasent Czarnej Białostockiej - 5%

2. Eugeniusz Wojtulewicz - Sołtys wsi Klimki -11%

3. Janusz Cilwicki - Sołtys wsi Kosmaty Borek -11%

4. Romuald Dekar - Sołtys wsi Machnacz -13%

5. Joanna Wilczewska - Sołtys wsi Ogóły -12%

6. Bożena Kozłowska - Sołtys wsi Oleszkowo - 8%

7. Zdzisław Kulesza - Sołtys wsi Ruda Rzeczka -11%

8. Lech Kolendo - Sołtys wsi Karczmisko -10%

9. Jarosław Stasiełuk - Sołtys wsi Wólka Ratowiecka -10%

10. Czesław Słowicki - Sołtys wsi Złota Wieś -13%

11. Jan Sokołowski - Sołtys wsi Brzozówka Koronna -11 %

12. Ryszard Radziwoński - Sołtys wsi Brzozówka Ziemiańska -10%

13. Marek Święcicki - Sołtys wsi Łapczyn -10%

14. Stefan Kumpiak - Sołtys wsi Niemczyn - 8%

15. Krzysztof Giemuła - Sołtys wsi Zamczysk -11 %

16. Danuta Siedlecka - Członek Rady Sołeckiej wsi Jezierzysk - 9%

17. Elżbieta Matusiewicz - Sołtys wsi Czarna Wieś Kościelna - 8%

18. Lech Postołowicz - Sołtys wsi Zdroje - 8%

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02