Uchwała Nr III/25/02

Uchwała Nr III/25/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Czarna Białostocka na 2003 r.


Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Sołtysom Gminy Czarna Białostocka, uczestniczącym w pracach Rady, przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości 20 złotych.

2. Zwrot kosztów podróży służbowych wypłacany będzie sołtysom gotówką, na każdym następnym posiedzeniu Rady Miejskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02