Uchwała Nr III/31/02

Uchwała Nr III/31/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 z 2002 r.) oraz art. 5 ust 2 pkt 1 i art. 62 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496 z 1996 r., Nr 28 poz.153, Nr 141 poz. 943 z 1997 r., Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz.l 126 z 1998 r., Nr 12 poz.136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. l104, Nr 120 poz.1268, Nr 122 poz.1320 z 2000 r., Nr 111 poz. l194, Nr 144 poz.1615 z 2001 r., Nr 41 poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr X/51/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Zespół Szkół, o którym mowa w § 1, rozpocznie działalność 01 września 1999 r. i

będzie funkcjonował przez czas nieokreślony „

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02