Uchwała Nr III/32/02

Uchwała Nr III/32/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie odwołania Sekretarza gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) oraz art. 2 pkt 3, art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r.; Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 70 § 1, § l1  Kodeksu pracy uchwala się, co następuje:

§1

Na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej odwołuje się Panią Emilię Iwonę Ścibek z dniem 31 grudnia 2002 r. ze stanowiska Sekretarza gminy, w związku ze złożeniem przez nią rezygnacji.

§2

Niniejszą uchwałę należy doręczyć Pani Emilii Iwonie Ścibek jako potwierdzenie dokonanego odwołania ze stanowiska Sekretarza gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02