Uchwała Nr III/34/02

Uchwała Nr III/34/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na rok budżetowy 2003.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 z 2002 r.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014, Nr 38 poz.360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz.778, Nr 110 poz.1255, Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym gminy w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Białymstoku, w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, w wysokości do 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na pokrycie bieżącej działalności.

§2

Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do podpisania umowy kredytowej z Bankiem PKO Bank Polski S.A. II Oddział w Białymstoku.

§3

Zaciągnięty kredyt podlega spłacie do 31 grudnia 2003 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02