Uchwała Nr IV/35/03

Uchwała Nr IV/35/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych.


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Nr 62 z 2002 r. poz. 558 i Nr 113, poz. 984 oraz art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126, Nr 20, poz. 170, Nr 79 z 2000 r. poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, Nr 72 z 2001 r. poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 1349, Nr 154 z 2002 r. poz. 1792) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 z 1999 r. poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, Nr 60 z 2000 r. poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, Nr 104 z 2000 r. poz. 1104 i Nr 122, poz. 1349, Nr 128 z 2002 r. poz. 1405 i Nr 74, poz. 676 i Nr 154, poz. 1791) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 111, poz. 535, Nr 88 z 1998 r. poz. 554 i Nr 113, poz. 731, Nr 106 z 1999 r. poz. 668 i Nr 11, poz. 95) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów (Dz. U. z 1998 r. Nr 53, poz. 334) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się specjalistę pracy socjalnej Alicję Mirosławę Wynimko do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej w zakresie :

1) wykonywania zadań zleconych, zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym w przedmiocie pomocy społecznej ;

2) zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ;

3) pomocy kombatantom;

4) ochrony zdrowia psychicznego.

§2

Traci moc uchwała Nr XVI/97/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej do wydawania decyzji administracyjnych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02