Uchwała Nr IV/36/03

Uchwała Nr IV/36/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad wymiaru i poboru oraz terminów płatności w 2003 r.


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) oraz art.15 i 19 pkt 1 lit.a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 11/13/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej zasad wymiaru i poboru oraz terminów płatności w 2003 r. wprowadza się następującą zmianę: w § 2 skreśla się pkt 4.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02