Uchwała Nr IV/37/03

Uchwała Nr IV/37/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.


 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz . 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr II/9/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)dwie osie - od 12 ton do poniżej 14 ton - 800 zł;

b)dwie osie - od 14 ton i powyżej 14 ton - 1.084 zł;

c)trzy osie - od 12 ton i powyżej 12 ton - 1.365 zł;

d)cztery osie i więcej - od 12 ton i powyżej 12 ton - 2.124 zł.

2)   § 1 ust. 1 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)jedna oś - od 12 ton do powyżej 12 ton - 486 zł;

b)dwie osie - od 12 ton do poniżej 28 ton - 486 zł;

c)dwie osie - od 28 ton do poniżej 33 ton - 736 zł;

d)dwie osie - od 33 ton do poniżej 38 ton - 1.118 zł;

e)dwie osie - od 3 8 ton i powyżej 3 8 ton - 1.472 zł;

f)trzy osie - od 12 ton do poniżej 38 ton - 1.118 zł;

g)trzy osie - od 38 ton i powyżej 38 ton - 1.472 zł".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14/dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02