Uchwala Nr IV/38/03

Uchwala Nr IV/38/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.


 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) i art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 oraz Nr 1 z 1994 r. poz. 3, Nr 91 z 1996 r. poz. 409, Nr 43 z 1997 r. poz. 272, Nr 137 poz. 926, Nr 108 z 1998 r. poz. 681, Nr 81 z 2001 r. poz. 875, Nr 200 z 2002 r. poz. 1680) uchwala się, co następuje :

§1

W uchwale Nr 11/12/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 5 otrzymuje brzmienie :

„ § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej".

2)   § 6 otrzymuje brzmienie :

„§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego?

3)   skreśla się § 7.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02