Uchwała Nr IV/39/03

Uchwała Nr IV/39/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej terenu położonego przy ul. Torowej i Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r/ i art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, Nr 129 z 2001 r. poz. 1447, Nr 154 z 2002 r. poz. 1800 i Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 126, poz. 1070/ uchwala się, co następuje :

§1

1.    Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli, części przyległe nieruchomości, niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki, które nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.

1) działka nr 1059/22 o pow. 262 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz : Ewy Rafalczyk i Jerzego Łozowickiego.

2) działka nr 1059/23 o pow. 283 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 oraz działka nr 1061/5 o pow. 175 m2 , dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 59.506 na rzecz : Jolanty i Zbigniewa Andruszewicz.

3) działka nr 1061/6 o pow. 330 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 59.506 oraz działka nr 1059/24 o pow. 89 m2 dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz : Haliny i Zdzisława Rogackich.

4) działka nr 1059/30 o pow. 19 m2 położona przy ul. Sienkiewicza, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz : Elżbiety i Kazimierza Sak.

5) działka nr 1059/25 o pow. 395 m2 położona przy ul. Torowej, dla której urządzona została księga wieczysta KW Nr 63.090 na rzecz : Joanny i Mieczysława Roszkowskich.

2. Cena wyjściowa zbywanych nieruchomości ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 12.49 zł za 1 m2.

3. Postanawia się ustanowić służebność gruntową wejścia na grunt, celem przeprowadzenia konserwacji urządzeń infrastruktury podziemnej.

4. Podstawą zawarcia aktu notarialnego stanowić będzie protokół rokowań spisany pomiędzy sprzedawcą, a ewentualnym nabywcą z rokowań postępowania.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02