Uchwala Nr IV/41/03

Uchwala Nr IV/41/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2002.


 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 7 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

Z dniem 31 grudnia 2002 r. traci moc :

Uchwała Nr XL/263/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02