Uchwala Nr IV/42/03

Uchwala Nr IV/42/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał powziętych w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2002.


 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r.) uchwala się, co następuje:

§1

Z dniem 31 grudnia 2002 r. tracą moc :

1) Uchwała Nr XL/260/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

2) Uchwała Nr XLIII/273/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 marca 2002r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych.

3) Uchwała Nr XLVI/290/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek podatku od środków transportowych.

4) Uchwała Nr XL/261/01 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02