Uchwała Nr IV/44/03

Uchwała Nr IV/44/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 i art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Nr 23 z 2002 r. poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984./ i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz. U. Nr 6, poz. 70 i Nr 129 z 2001 r. poz. 1447, Dz. U. z 2002 r. i Nr 154, poz. 1800 i Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 126, poz. 1070/uchwala się, co następuje:

§1

Rada Miejska zatwierdza Zarządzenie Burmistrza Czarnej Białostockiej Nr 27/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie:

1. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę niezabudowaną z zasobu nieruchomości Gminy Czarna Białostocka oznaczoną nr geodezyjnym 1571/7 o pow. 484 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 60.865 położoną przy ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

2. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę zabudowaną z zasobu nieruchomości Gminy Czarna Białostocka oznaczoną nr geodezyjnym 1578/5 o pow. 35.7991 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 120.740.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02