Uchwała Nr V/45/03

Uchwała Nr V/45/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


 

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 7001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr I53 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 4 l ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372 , Nr 128 z 2001 r. poz. 1401) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2003 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki koordynuje Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02