Uchwała Nr V/46/03

Uchwała Nr V/46/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) uchwala się, co następuje:

§1. Postanawia się zatwierdzić „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02