Uchwała Nr V/47/03

Uchwała Nr V/47/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.


 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 34 ust. 6, art. 73 Ust.4, art. 76 ust.l oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 6 poz. 70, Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.676, Nrll3 poz. 984 i Nrl26 poz. 1070) uchwala się, 'co następuje:

I. ZASADY OGÓLNE.

§1.1. Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany a także zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości oraz lokali na okres dłuższy niż 3 lata.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Czarna Białostocka;

2) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Czarnej Białostockiej;

3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4) lokalu mieszkalnym - rozumie się przez to lokal oraz budynek mieszkalny określony w art.3 ust.l ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105 poz. 509; z 1995 r. Nr 86 poz. 433, Nr 133 poz. 654; z 1997 r. Nr 43 poz 272 i Nr 111 poz. 723);

5) lokalach użytkowych komercyjnych - rozumie się przez to lokale handlowe i usługowe-

6) garażu - rozumie się przez to budynki spełniające warunki z art.211 ustawy wymienionej w

II. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI.

§2.1. Burmistrz przeznacza lokale i nieruchomości do zbycia stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy i z ust.2.

2 Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego także ich najemcom i dzierżawcom niespełniającym warunków, o których mowa w art.34 ust. 1 pkt 3 ustawy.

3 Działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedawane ich użytkownikom wieczystym w wypadku, gdy zostały zabudowane w sposób określony w umowie.

§3 W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych, a ponadto jeżeli:

1) zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury  technicznej lub innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza  się w całości na działalność statutową;

2) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę;

3) zbywany jest lokal mieszkalny na rzecz jego najemcy, któremu zostało przyznane pierwszeństwo z mocy § 2 ust.l i 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Dla nieruchomości lub lokali zbywanych w trybie przetargowym ustala się, że:

1) przedmiotem przetargu jest cena nabycia lub wysokość pierwszej opłaty, ewentualnie spełnienie wymogów określonych w warunkach przetargu;

2) nieruchomości lub lokale nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 70 % wartości nieruchomości lub lokalu;

3) nieruchomości lub lokale nie zbyte w drugim przetargu mogą być ponownie wystawione na przetarg za cenę wywoławczą nie niższą niż 50 % jej wartości lub zbyte w trybie bezprzetargowym w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 5. W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale zbywa się za cenę ustaloną po przeprowadzeniu rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości, chyba że zastosowano przewidziane ustawą lub niniejszą uchwałą bonifikatę.

§6.1. Cenę zbycia lub wywoławczą Burmistrz określa w protokole uzgodnień o przeznaczeniu nieruchomości lub lokalu do zbycia.

2. Burmistrz określa cenę, w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną nie dalej jak 3 miesiące przed podjęciem uchwały.

3. Postanowienia dotyczące ceny sprzedaży nieruchomości lub lokalu wiążą w okresie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

4. Na poczet ceny zalicza się uzgodnione z wynajmującym lub dzierżawcą nakłady dokonane na przedmiocie podlegającym zbyciu, a poniesione przez niego i nierozliczone uprzednio przez wynajmującego.

5. Cenę nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego, obniża się o 30 %.

§7.1. Burmistrz udziela bonifikaty od ceny w wypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości:

1) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych - w wysokości do 10 %;

2) zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą lub sportowo - turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową - w wysokości do 50 %;

3) kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej - w wysokości do 75 %.

2.  W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów wymienionych w ust.l stosuje się bonifikatę
korzystniejszą dla nabywcy.

3.     W innych wypadkach sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art.68 ust.l ustawy,
Burmistrz może udzielić bonifikaty wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej.

4. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 8. 1. W wypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym zapłata ceny może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres do 3 lat.

2. W razie rozłożenia zapłaty na raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 20 % ustalonej ceny, a pozostała należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopu procentowej równej 50 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

3. Roszczenia Gminy z tego tytułu podlegają stosownemu do wielkości rozłożonej na raty należności zabezpieczeniu.

4. W razie zbycia lokalu przez nabywcę, o którym mowa w ust. 1, raty stają się natychmiast wymagalne.

5. W pozostałych wypadkach sprzedaży bezprzetargowej sposób rozłożenia na raty ceny sprzedaży określa się na warunkach wskazanych w ustawie.

§9.1. Wysokość pierwszej opłaty za nieruchomość gruntową oddawaną w użytkowanie wieczyste wynosi 25 % ceny gruntu, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Pierwszą opłatę w wysokości 15 % ustala się dla nieruchomości:

1) przeznaczonych pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych;

2) przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo - rozwojową;

3) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych.

3. Ustalone, zgodnie z ust.l, pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty roczne obniża się, o 10 %, jeżeli nieruchomość gruntowa została wpisana do rejestru zabytków.

4. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - udziela się 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

§ 10. 1. Oddanie gruntu zabudowanego garażami w użytkowanie wieczyste dokonuje się na okres 99 lat.

2.  Ustala się opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami i pawilonami handlowo  - usługowymi  oraz gruntu przeznaczonego pod zabudowę takimi obiektami w wysokości 5 % ceny gruntu.

III. ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALI.

§11.1. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

 2.  Zamiany dokonuje się w szczególności ze względu na:

1) zamierzenia inwestycyjne;

2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych;

3) obowiązki Gminy wynikające z przepisów szczególnych;

4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu;

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej

działalności inwestycyjnej;

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;

7) realizację innych celów publicznych.

3. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

4. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

5. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości lub lokali obejmować może oprócz wartości nieruchomości również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązanie stron.

IV. OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI.

§ 12. Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19 poz.147; z 1991 r. Nr 22 poz.92 i Nr 115 poz.496; z 1994 r. Nr 85 poz.388).

V. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI.

§ 13. 1. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy.

2.  Nabywa się nieruchomości i lokale w szczególności z uwagi na:

1) potrzeby inwestycyjne;

2) potrzeby realizacji zadań własnych i zleconych;

3) postanowienia przepisów szczególnych;

4) scalanie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu;

5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;

7) realizację innych celów publicznych.

VI. DZIERŻAWA I NAJEM NIERUCHOMOŚCI I LOKALI. 

§14 1. Najemców i dzierżawców wyłania się w wyniku ustalenia strony umowy w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust.2.

2.  Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do nieruchomości i lokali:

1) przeznaczonych na potrzeby administracji samorządowej;

2) przeznaczonych na potrzeby gminnych zakładów i jednostek budżetowych;

3) na które nie wyłoniono strony umowy w kolejnych dwóch przetargach ogłoszonych w trybie §§ 15 i 16 uchwały;

4) lokali objętych przepisami ustawy, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 5 uchwały.

§15.1. Przetargi przeprowadza komisja w składzie, co najmniej 3 osób, którą powołuje Burmistrz.

2.   Szczegółowe zasady działania komisji określa każdorazowo Burmistrz ustalając skład osobowy komisji, warunki przetargu, cenę wywoławczą, wysokość wadium i postąpienia.

3.  Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę jest roczna lub miesięczna stawka czynszu za 1 m2 lub ewentualnie stawka czynszu za  1  m2 i spełnienie dodatkowych wymogów kreślonych w warunkach przetargu.

§ 16. 1. W wypadku nie wyłonienia strony umowy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi przetarg, z możliwością obniżeni ceny wywoławczej.

2. Nie wyłonienie strony umowy w drugim przetargu umożliwia zawarcie umowy z oferentem proponującym najkorzystniejsze warunki.

§ 17. 1. Dotychczasowemu dzierżawcy lub najemcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli przed jej wygaśnięciem złoży pisemną ofertę, jednakże pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy.

2.   Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1, przestaje obowiązywać w wypadku przeznaczenia lokalu lub nieruchomości do zbycia.

§ 18. Należności Gminy przewidziane w umowach podlegają zmianie na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza, w odstępach rocznych, zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług ogłaszanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określonymi w odrębnych przepisach.

§ 19. 1. Zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy wymaga uprzedniego uzyskania zgody Burmistrz i ustalenia nowych warunków umownych, w tym ustalenia nowej wysokości należności przewidzianych w umowie.

2. Burmistrz może wyrazić zgodę na przekazanie uprawnień z umowy osobom trzecim pod warunkiem zwiększenia ustalonych należności do 30 %, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia przedmiotu umowy.

3. Samowolna zmiana przeznaczenia przedmiotu umowy lub przekazanie uprawnień wynikających z umowy na osobę trzecią stanowi podstawę zastosowania sankcji przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w tym nałożenia kary umownej wyrażającej się w 5 - krotnym podwyższeniu należności przewidzianych w umowie.

§ 20. 1. Zwrot przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu, potwierdzony protokołem zdawczo -odbiorczym, skutkuje zobowiązaniem do rozliczenia nakładów dokonanych w okresie trwania umowy, na które wcześniej wyrażono pisemną zgodę. Rozliczenie następuje poprzez zapłatę sumy odpowiadającej wartości nakładów w chwili zwrotu, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Nakłady poczynione bez pisemnej zgody nie podlegają rozliczeniu i winny być odłączone od przedmiotu umowy, o ile będzie to możliwe, przywrócony do stanu poprzedniego.

3. Nakłady obciążające Gminę, a dokonane przez najemcę lub dzierżawcę winny być rozliczone niezwłocznie po ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze z udziałem stron umowy, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia prawidłowo sporządzonego rozliczenia.

VII. INNE POSTANOWIENIA.

§ 21. 1. Nieruchomości Gminy przekazywane są w trwały zarząd na rzecz gminnych Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy do prowadzenia przez nie działalności statutowej.

2.  Inne nieruchomości mogą być tym jednostkom oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie na cele związane z ich działalnością statutową.

§ 22. 1. Komunalne osoby prawne wyposażone są w nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości poprzez ustanowienie na ich rzecz użytkowania wieczystego na warunkach ustalonych w akcie

2.   Nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości mogą być wnoszone jako wkłady
niepieniężne do spółek z udziałem Gminy.

3.  Do spółek z wyłącznym udziałem Gminy wnoszone jako wkład niepieniężny mogą być
nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste.

§ 23. Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, o których mowa w art. 144 ustawy, uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich wynoszących 50 % różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury techniczne "j, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 24. Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały.

§ 25. Traci moc uchwała Nr XXXVII/lS7/98 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia

24 lutego 1998 roku oraz uchwała Nr XXI/129/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 7 marca 2000 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości i

lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02