Uchwała Nr V/48/03

Uchwała Nr V/48/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Czarnej Białostockiej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na osiedlu „Zory" w Czarnej Białostockiej.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) i art. 68 ust.l pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, z 2001 r. poz. 70 i Nr 129, poz. 1447, Nr 154 z 2002 r. poz. 1800, Nr 25 z 2002 r. poz. 253, i Nr 74 z 2002 r. poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 126, poz. 1070) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na udzielenie przez Burmistrza Czarnej Białostockiej bonifikaty przy sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym wysokim na osiedlu „Zory" w Czarnej Białostockiej w blokach przy ulicy : Sienkiewicza Nr 2, B. Prusa Nr 2, Żeromskiego Nr 1, 6, 8,12 w wysokości 85%.

§ 2. Bonifikata obowiązuje do 30 czerwca 2003 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02