Uchwała Nr V/49/03

UCHWAŁA NR V/49/03

 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw.


 

Na podstawie art. 35 ust.l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Nr 62, poz. 558, STr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się statuty następujących sołectw: Brzozówka Koronna, Brzozówka ziemiańska, Czarna Wieś Kościelna, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kosmaty Borek, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ruda Rzeczka, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/35/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-03

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-03