Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty - 11 maja 2021 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 20/21 z posiedzenia Komisji w dniu 23 marca 2021 r.
 3. Omówienie informacji Burmistrza na temat realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. w tym informacji na temat wsparcia gminy w realizacji zadań z zakresu Sportu.
 4. Omówienie informacji na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 5. Omówienie informacji i sprawozdań Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej na temat:
 • działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 oraz zamierzeń na rok 2021,
 • realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020;
 • realizacji zadań z zakresu Wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2020 oraz potrzeb w tym zakresie;
 • realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2020;
 • realizacji działań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Białostocka za rok 2020;
 • oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2021 rok.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na rok 2021.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna Białostocka na zadania służące ochronie powietrza.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
 11. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
Luiza Dobrowolska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-05-05

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2021-05-06

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2021-05-06