Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 13 maja 2021 r.

Informuję, iż w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Burmistrza na temat realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. w tym informacji na temat wsparcia gminy w realizacji zadań z zakresu sportu.
 3. Prezentacja organizacji pozarządowych z terenu Gminy Czarna Białostocka.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 6. Zapoznanie się z informacją i sprawozdaniami Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej na temat:
 • działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 oraz zamierzeń na rok 2021,
 • realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020;
 • realizacji zadań z zakresu Wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2020 oraz potrzeb w tym zakresie;
 • realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2020;
 • realizacji działań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Białostocka za rok 2020;
 • oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 1. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarna Białostocka na zadania służące ochronie powietrza.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-05-05

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2021-05-12

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2021-05-05