Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 24 czerwca 2021 r.

Informuję, iż w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2021 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie rocznego raportu Burmistrza o stanie Gminy Czarna Białostocka i przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raport
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnej Białostockiej wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2020 r.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Czarna Białostocka za 2020 r.
 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2020 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Burmistrzowi Czarnej Białostockiej absolutorium za 2020 r.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w gminie Czarna Białostocka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego przy ul. Torowej 30 w Czarnej Białostockiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Czarnej Białostockiej upoważnienia do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z boiska piłkarskiego wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy ul. Torowej 30 w Czarnej Białostockiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w gminie Czarna Białostocka.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku przy ul. Torowej 1 w Czarnej Białostockiej, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewywiązywania się Gminy Czarna Białostocka z obowiązku wywozu śmieci.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Urszula Taudul

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-06-16

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2021-06-16