ZARZĄDZENIE NR 02/03

ZARZĄDZENIE NR 2/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 14 stycznia 2003 r.

w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z pełnienia

obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 zm. w 2002 r. Nr 127, poz. 1089) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję pana Mirosława Sosnowskiego z pełnienia obowiązków dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej z dniem 14 stycznia 2003 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznie 2003 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-11