ZARZĄDZENIE NR 03/03

ZARZĄDZENIE NR 3/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 14 stycznia 2003 r.

w sprawie odwołania pełnomocnictwa p.o. dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w

Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) w związku z art, 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113. poz. 984 zm. w 2002 r. Nr 127, poz. 1089) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję pełnomocnictwo udzielone panu Mirosławowi Sosnowskiemu - p.o. dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej, w dniu 31 lipca 2002 r. Uchwałą Nr 80/227/02 Zarządu Miejskiego w Czarnej Białostockiej, do:

 1. Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym w Czarnej Białostockiej, a w szczególności:
  • wykonywania wszystkich czynności ze stosunku pracy, za wyjątkiem wprowadzania zmian w układzie zbiorowym pracy oraz zmian personalnych i etatowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym.
  • realizowania zatwierdzonego planu finansowego,
  • działalności bieżącej
  • składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 2. Reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej i wykonywania przez to przedsiębiorstwo jego ustawowych zadań:
  • przed wszystkim władzami, urzędami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi,
  • przy zawieraniu umów, dokonywaniu rozliczeń finansowych do wysokości 50.000,-zł.
 3. Do dokonywania wszelkich czynności procesowych w zakresie określonym art. 91 Kpc.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznie 2003 r.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-11