ZARZĄDZENIE NR 05a/03

ZARZĄDZENIE NR 5a/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIE

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedsiębiorstwa Komunalnego

w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Piotra Skiepko - dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych wynikających z rocznego planu dostawy zrąbków do Zakładu Energetyki Cieplnej w Czarnej Białostockiej, do łącznej kwoty zobowiązań 1.200.000,- zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy zł), w okresie od dnia 10 lutego 2003 r. na czas nieokreślony.

§ 2. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-11